Tarih

Soru 1 : Osmanlı İmparatorluğunda kaç tane padişah başa geçmiştir, ilk ve sonuncunun adları nelerdir?

Cevap : 36 padişah başa geçmiştir, ilki Osman Gazi, sonuncusu Sultan Vahdettin

Soru 2 : Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir hilalin dolunay olduğu halde Osman Gazinin göğsüne girdiğini görmesi üzerine kızını Osmanlının kurucusu olan Osman Gaziye veren sonunda gerçekte de gördüğü rüya gibi Osmanlıların bir çınar şeklinde büyüyüp, hilalin taşıyıcıları ve Ezanı Muhammedi’yi üç kıtada okumaları ve okutmaları, onun Osmanlının manevi mimarı olduğunun ispatıdır. Osman Gazinin kayınpederi olan İmparatorluğun manevi mimarı bu şahıs kimdir?

Cevap : Şeyh Edabali

Soru 3 : Osmanlının kurucusu Osman Gazinin babasının adı nedir?

Cevap : Ertuğrul Gazi

Soru 4 : Vasiyeti: “Oğlum! Tüm güç ve kuvvetini Allah yolunda savaş için harca. Alimlere saygılı ol. Mal ve asker çokluğu ile gururlanma. Dinimiz Allah dini, yolumuz doğruluk yoludur. Emelimiz cihangirlik ve kuru kavga davası değildir. Bütün ömrümce dinimize hizmet için yaşadım. Sizlere yakışacak olan da budur. Beni Bursa’ya defnediniz” şeklinde olan bu vasiyetini yaptığında henüz Bursa fethedilmemişti. Vasiyeti kurduğu ve adıyla anıldığı Osmanlı İmparatorluğuna bir düstur olan, bir küçücük kayı aşiretini devlet haline getiren, Osmanlının kurucusu kimdir?

Cevap : Osman Gazi

Soru 5 : Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı olan, kendi adına ilk defa para bastıran ve kendi zamanında ilk defa Rumeli yakasına geçilen padişah kimdir?

Cevap : Orhan Gazi

Soru 6 : Orhan Gazinin oğlu, Osmanlı padişahlarının üçüncüsü ve Kosova zaferinin kahramanıdır. Elde ettiği Sırp zındığı zaferiyle Haçlı ordularını ilk defa perişan eden, Edirne’yi başkent yapan, yaptığı 37 savaşın hepsinden zaferle çıkan ve 10 Ağustos 1389 yılında yapılan ve kazanılan Kosova meydan muharebesinde savaş sonunda harp meydanında şehit ve ölüleri dolaşırken yaralana fakat ölmeyen bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilen Osmanlı hükümdarı kimdir?

Cevap : I. Murat (Murat Hüdavendigar)

Soru 7 : Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra evlatları olan Mehmet, İsa. Musa, Mustafa, Ertuğrul Çelebi, Emir Süleyman’ın arasında geçen kardeş kavgaları 10 yıl 11 ay 8 gün sürdü. Bu kardeşler arası saltanat mücadelesi sonunda I. Çelebi Mehmet’in padişah olmasıyla son buldu. Bu arada Osmanlının tahtında padişah olmadan geçen bu döneme ne ad verilir?

Cevap : Fetret devri (Boş devir)

Soru 8 : Osmanlı İmparatorluğu Yıldırım Beyazıt dönemi Şeyhülislamlarındandır. Yıldırım Beyazıt’ın şahit olarak geldiği bir mahkemede onun şahitliğini “Siz namazlarınızı cemaatla kılmıyorsunuz” diyerek kabul etmemişti. Kendisinin 10000 cilt kitabı vardı ve 1430 yılında bu kitaplar arasında vefat eden Şeyhülislam kimdir?

Cevap : Molla Fenari

Soru 9 : Osmanlı padişahlarının dördüncüsü, I. Murat’ın oğludur. Babasının Kosova’daki şahadetinden sonra 1390 da tahta oturmuş, Aydın oğulları, Saruhan oğulları, Karaman oğulları ve Menteşe beyliğini mağlup edip, Tokat, Sivas ve Kayseri’yi Osmanlıya kattı. Anadolu hisarını yaptırdı, Niğbolu’da 130000 haçlı ordusunu mağlup etti. Ankara Çubuk ovasında 1402 yılında Timur’un ordusuna yenilerek esir düştü. 1403 yılında vefat etti. Kendisinden sonra evlatları arasında kardeş kavgalarından dolayı Osmanlı Fetret devri yaşandı kimdir bu talihsiz padişah?

Cevap : Yıldırım Beyazıt

Soru 10: Ankara savaşında Timur’a yenilgiden sonra kahrından ölen Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olan ve tarihe Osmanlının ikinci kez kurucusu diye geçen, babasının ölümünden sonra kardeşleri ile mücadelesi sonucunda tahta geçmiş, zamanında Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olduğunu iddia eden İslam tarihinde düzmece Mustafa olayı diye bilinen hadise ile uğraşmış, Osmanlıyı tüm isyanlardan kurtararak İmparatorluğu tatlı bir raya oturtarak evladı Sultan Murat’a bırakmış olan Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap : Sultan Çelebi Mehmet

Soru 11: Osmanlı tarihinde çağ kapatıp çağ açan, zamanının büyük alimleri olan Molla Gürani, Molla Hüsrev ve Akşemseddin gibi alimlerin dizinin dibinde yetişen, sonunda İstanbul’un fethi gibi büyük bir zaferi gerçekleştiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in övgüsüne mazhar olan bir kumandan olan, Sırbistan, Moro, Eflak, Midilli, Bosna, Karaman ve Arnavutluğu Osmanlı sınırlarına katmış, Otluk beli hükümdarını mağlup edip, Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırmış hükümdardır. İki İmparatorluk, dört krallık, iki prenslik yıkan, 21 yaşında iken İstanbul’un fatihi olmuş olan bu büyük padişah kimdir?

Cevap : Fatih Sultan Mehmet Han

Soru 12: Mısır’da ilmini keşfeden Molla Yegan tarafından Osmanlı ülkesine getirtilip padişahla tanıştırılmış, Padişah II. Murat ise onu oğlu Fatih’in yetiştirilmesi için ona hoca olarak tayin etmiş ve bu sayede İstanbul’u fetheden komutan yetiştirilmiştir. İcazetini büyük hadis alimi İbni Hacer-il Askalani’den almış sonunda Osmanlının kadılık ve Şeyhülislamlığını yapmış bu alim kimdir?

Cevap : Molla Gürani

Soru 13: Fatih Sultan Mehmet’in “Zamanın Ebu Hanifesi” diye tarif ettiği, Osmanlı medreselerinin müderrisi (Profesörü) ve ömrünün sonuna kadar Şeyhülislamlık gibi ulvi görevi yürütmüş olan, büyük fıkıh kitaplarından “Gürer ve Dürer” isimli kitapların sahibi bu alimimiz kimdir?

Cevap : Molla Hüsrev

Soru 14: Osmanlı İmparatorluğunun en ihtişamlı padişahlarından biri vardı ki, halifelik gibi o yüce makamı Abbasilerden alıp Osman oğullarına geçtiğini Halep şehrinde bir Cuma hutbesinde ilan etmişti. Bu padişah Fatih’in torunudur. Kanuni Sultan Süleyman’ın da babasıdır. 24 Nisan 1512 de ezeli rakibi olan Şah İsmail’i ortadan kaldırmış, sırtında çıkan bir çibandan dolayı vefat eden, Çaldıran zaferinin kahramanı bu büyük padişah kimdir?

Cevap : Yavuz Sultan Selim Han

Soru 15: Osmanlının en yüksek döneminin padişahı, Bağdat ve ünlü Mohaç zaferinin kahramanıdır. 25 yaşında padişah olmuş, zamanında Osmanlı İmparatorluğu 14 393 000 km kareye ulaşmış, iki saatlik bir savaşla Macar devletini yıkmış bir padişah olduğu gibi saraya kadın elinin bulaşmasına göz yumması hatasının sonucunda Yavuz kadar dirayetli şehzadenin katline zemin hazırlamıştır. Zamanında Ebussuud Efendi gibi alimleri, Barbaros Hayrettin Paşa , Piri Reis ve Turgut Reis gibi denizcilere sahip, Avrupalının “Muhteşem Süleyman” lakabını verdikleri, Yavuz Sultan Selim’in de oğlu olan 46 yıl Osmanlıyı idare eden bu padişah kimdir?

Cevap : Kanuni Sultan Süleyman

Soru 16: Yavuz ve Kanuni dönemlerinin ünlü bir Şeyhülislamı vardı ki, kendisine has cevap verme üslubu ile tanınırdı. Yavuz Sultan Selim’in huzurunda konuşurken “Allah zalimleri sevmez” diye söze başlardı. İlmini Molla Hüsrev’den almış bu alimin kendine has cevap üslubu şöyle idi: Kendi odasından aşağı bir zembil indirir halk istediği soruyu yazar ve zembilin içersine koyar oda yukarı alır ve soruların cevaplarını yazar, zembile bırakır ve zembili tekrar aşağı indirirdi. Halkta sorularının cevabını Şeyhülislamlarından böylece almış olurlardı. Bu hareketinden dolayı aldığı lakabı ile anılan ve Osmanlı tarihine geçen bu alimimizin adı nedir?

Cevap : Zembilli Ali Efendi

Soru 17: II. Beyazıt, Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış olan Afyonlu “Hattın Güneşi” ünvanını kazanmış, Osmanlı devletinin en büyük hattını (güzel yazısını) yazan hattattır. En büyük eseri Kanuni Sultan Süleyman adına yazdığı büyük boy Kur’an’ı Kerim’dir. Kabri İstanbul Sütlüce’de Caferebat tekkesinde olan Osmanlının bu büyük hattatı kimdir?

Cevap : Ahmet Karahisari

Soru 18: Mikrobu ilk keşfeden alimdir. İlmini Hacı Bayram Veli’den almış, Tıp, Matematik, Astronomi, Biyoloji gibi ilimlerde asrın en ünlülerinden olup, Osmanlı medresesinin müderrisi (prof.) olmuş, bitkilerden ilaç yapan bir otorite idi. Mikrobu keşfetti diye okutulan Pastör’den 450 yıl önce yaşamış ve tıpla ilgili eserlerinde Tifo, Kolera, Tifüs ve Çiçek gibi hastalıkları gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlıların (yani mikropların) taşıdığını bildirmiştir. İslam tarihinde İstanbul’un manevi Fatihi olarak tanınan ve Eba Eyyup El Ensari’nin mübarek kabirlerini bulan aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet’i yetiştiren İslam alimimiz kimdir?

Cevap : Akşemseddin Hazretleri

Soru 19: Fatih Sultan Mehmet’in oğlu, Yavuz Sultan Selim’in babası olan ve kardeşi Cem Sultan ile mücadele ederek tahta geçen Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap : II. Beyazıt

Soru 20: Osmanlı İmparatorluğunun 30 yıllık Şeyhülislamı olmuş, ilmini babası ve İbni Kemal’dan almış, zamanında 2. Ebu hanife ünvanını almış, Kanuni, III. Selim, III. Murat, III. Mehmet zamanlarının Şeyhülislamı olmuştur. Kanuni ona: “Halde haldaşım, sinde sindaşım, doğru yolda yoldaşım ve ahiret gardaşım” dediği fetvaları ile ünlü Osmanlı Şeyhülislamı kimdir?

Cevap : Ebussuud Efendi

Soru 21: Sultan Abdülhamit tarafından Rus birliklerine karşı gönderilen ve Plevne kalesini kahramanca koruyup adını tarihe “Plevne Kahramanı” diye yazdıran, padişah tarafından da kendisine “Gazi” ünvanı verilen paşamız kimdir?

Cevap : Gazi Osman Paşa

Soru 22: İtalya’yı fethe memur edildiğinde Otronto’yu fethederek Osmanlıyı Avrupa’ya tanıtmış, Kırım hanlığını alarak Kara denizi Osmanlı gölü haline getirmiş, Ege ve Yunan adalarının da fatihi olan sarayda sadrazamlığa kadar yükselmiş kendi adına İstanbul’da cami inşa edilmiş olan Osmanlı paşası kimdir?

Cevap : Gedik Ahmet Paşa

Soru 23: Uludağ eteklerinde çömlekçilik ederek geçimini temin eden, Bursa’nın manevi mimarı, Yıldırım Beyazıt’ın bazı yanlış davranışlarından kurtulmasına vesile olmuş bir evliyadır. Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra Osmanlının ikinci mimarı denen Çelebi Mehmet’in en büyük yardımcısı idi. Ömrü boyunca babasının tavsiyesi ile yaşadı. Babasının tavsiyesi şöyle idi: “Peygamberi ana ve babadan daha çok seveceksin. Soyunla övünmeyeceksin. Ağzından hiç yalan çıkmayacak. Her gününü son günmüş gibi karşıla. İlim öğrenecek ve asla üşenmeyeceksin. Ak sakallı da olsan kılıç çekmeyi bırakmayacaksın. Selam vermeden hiç bir topluluğa girmeyeceksin. Nikahsız olduğun bir kadınla asla oturmayacaksın. Hadisler sana tefsir olacak, Kur’an’ı Kerim en büyük yol göstericindir. Hayat her yanı ile okuldur. Bir yerde hayır bulursan yerleş, kötülükten kaç, unutma ki elinde en büyük silahın Hz. Allah (c.c.)’a edeceğin duadır.” Bursa’da veba hastalığından vefat edip cenazesi Hacı Bayram-ı Veli, Molla Fenari gibi şahsiyetlerin iştiraki ile Bursa’ya defnedilen bu büyük veli kimdir?

Cevap : Emir Sultan

Soru 24: 1489-1588 yılları arasında yaşamış 99 yıl ömrünün 50 yılını Osmanlının baş mimarı olarak tamamlayan ünü dünyayı tutmuş, 1000 taneye ulaşan eserlerini bir ömre nasıl sığdırdığı anlaşılamayan, 81 Cami, 400’den fazla Mescit, 55 Medrese, 26 Darul Kurra, 16 Kervan saray, 33 Saray, 14 İmaret, 32 Hamam, 12 Mahzen, 8 Köprü, yüzlerce türbe, küçük köprü, hastane vs.. yapan Osmanlının ve dünyanın en büyük mimarının kim olduğunu iki büyük eseri ile birlikte söyleyiniz?

Cevap : Mimar Sinan, eserleri; Edirne Selimiye Camii, İstanbul Süleymaniye Camii

Soru 25: Osmanlı İmparatorluğunun ilerleyişi 1071 yılında Malazgirt’le başlayıp, 1683 Viyana kuşatması ile neticelenir. Kimdir Viyana kuşatmasının komutanı?

Cevap : Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Soru 26: Dünya denizcilik tarihinin en önde gelen isimlerinden olup, bu hususta yazdığı ve Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği “Kitab-ı Bahriye” isimli eseri dünya denizcilerinin sayılı kaynakları arasındadır. En önemli yanının haritacılık olması çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasının varlığını teyit eder. O, dünya haritasını 1550’li yıllarda çizdiğinde, Amerika’yı keşfettiği söylenen Kristof Kolomb henüz dünyaya gelmemişti. Amerika’dan başka daha bir çok kıta ve adaların varlığından 15.yüzyılda söz eden Osmanlının ünlü denizcisi kimdir?

Cevap : Piri Reis

Soru 27: Kanije kalesinin Osmanlı tarihindeki yeri büyüktür. Çünkü Kanije kahramanı olarak anılan bir komutan vardı ki, bir avuç asker ile 100000 kişilik Hıristiyan ordusunu çeşitli manevralarla aldatarak Kanije’yi Hıristiyan ordusuna mezar yapmıştı. Aldığı esirleri serbest bırakarak çok olduklarının imajını düşmana vermiş, daha sonra büyük bir gürültü ile Osmanlının kalenin fethine yardıma gelmiş gibi göstererek düşman ordusuna panik yaptırmış ve savaşı kazanmıştır. Bu olayı duyan Osmanlı padişahı bu komutana mektup göndererek şunları yazmıştı: “İmdi iki cihanda hakkım sana helal olsun. Yüzün ak kılıcın keskin olsun. Sana vezirlik verdim helal olsun.” Titizliğinden dolayı kendisine verilen lakabı ile anılan Osmanlının Veziri Azamlarından olan Kanije kahramanı bu paşa kimdir?

Cevap : Tiryaki Hasan Paşa

Soru 28: Hıristiyan aleminin korkulu rüyası olan Osmanlı İmparatorluğunun ünlü bir denizcisi vardı ki, haçlılar ondan bahsederken “Dragut” diye söz ederlerdi. Haçlı donanması onu ilk kez Cebri adasında kıstırdığını zannederken o donanmasını yağlı kalasların üzerinden kaydırarak haçlı ordusunun arkasına geçmişti bile. Yine bir deniz seferinde Malta kuşatmasını yaparken şehit olan bu ünlü denizcimiz ve reisimiz kimdir?

Cevap : Turgut Reis

Soru 29: Sultan Abdülmecit’in oğlu, Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı, Sırpları ve Karadağı susturan hükümdar, Meşrutiyeti ilan eden, Ermeni komitecilerinin arabasına bomba koyarak suikast düzenledikleri dünya siyasetindeki üstün bilgisiyle 33 yıl Osmanlıyı idare eden ve Avrupa’nın, Yahudilerin, Ermenilerin ve ülkedeki kuklaların kızıl Sultan dedikleri, Osmanlının son padişahlarından olan cennet mekan padişahımız kimdir?

Cevap : Sultan Abdülhamit Han Hazretleri

Soru 30: I. Sultan Ahmet’in oğlu olup, II. Osman (Genç Osman)’ın küçük kardeşidir. 1612 de doğdu ve 1623 de yani 11 yaşında iken padişah oldu. Ama 9 yıl adı padişah oldu fakat hiç yetkisi olmadı. 20 yaşında iken önce annesini sonra etrafındaki dalkavukları bir bir bertaraf ederek tüm imparatorluğun yetkisini aldı. Yeniçeri ocağını yeniden düzenledi. Tebdili kıyafet (kıyafet değiştirerek) yaparak halkın arasına girdi ve halkın problemlerini bir vatandaş gibi öğrendi ve çarelerini saraydan aradı. Onun bu şekilde davranışı batının Osmanlı batıyor diye beklediği yıllarda Osmanlının yeniden ayağa kalkışı oldu. Hazineyi, orduyu, halkı ve imparatorluğu düzene koyan ve sonunda Bağdat fatihi olan bu padişahımız kimdir?

Cevap : IV. Murat

Soru 31: Fatih’in babası üç defa padişah olmuş bir insandır. 1421 yılındaki ilk padişahlığı 1444 yılında kendini yorgun hissettiği için tahtı oğlu Fatih’e bırakmasıyla biter. Ama Varna savaşının evvelinde Fatih’in babasına: “Eğer ben padişah isem emrediyorum gel ordunun başına geç, eğer sen padişahsan gel devletini müdafaa et” demesi üzerine ikinci defa tahta oturur. Varna savaşı kazanıldıktan sonra tekrar kıyıya çekilen padişah 1448 de yapılan II. Kosova savaşında üçüncü kez tahta geçer ve vefatına kadar Osmanlıların imar, düzen ve intizamı ile uğraşarak ülkeyi yöneten padişahımız kimdir?

Cevap : II. Murat

Soru 32: Osmanlı Şehzadeleri arasında en talihsiz olanı idi. Abisi ile olan iktidar mücadelesi sonunda vatanı terk etti. O günden sonra ömrü tövbe ile geçti. Papa tarafından yapılan hiç bir vaade boyun eğmedi ve taviz vermedi. Allah (c.c.)’a şöyle yalvarırdı: “Ya Rabbi! Eğer İslam düşmanları beni vatanıma karşı kullanacaksa al canımı ve o günlerimi gösterme. ”Hatta papağanına bile duayı öğretti. Ölümünden bir yıl sonra bile hala papağanı “Allah’ım onu affet” diye mırıldanıyordu. Talihsiz Şehzade ismi ile tarihe geçmiş, Fatih Sultan Mehmet’in küçük oğlu kimdir?

Cevap : Cem Sultan

Soru 33: Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptığı hatalar olarak bilinen kadın elinin saray işlerine karışmasıdır. Bu kadın ise Kanuni’nin ikinci hanımı asıl adı Roksalina olan yahudi asıllı Rus ovalarında yaşayan Slav ırkındandır. Kendinden olma oğlunu padişah yapma uğruna entrikalarla dedesi Yavuz kadar zeki olduğu bilinen Şehzade Mustafa’yı katlettirmesi Osmanlıya açtığı zararın sadece bir tanesidir. Kanuni için özel bir yere sahip, devlet işlerine karışan bu kadın kimdir?

Cevap : Hürrem Sultan

Soru 34: Kanuni’nin Hürrem Sultandan olma oğlu, Sokullu Mehmet paşanın yardımıyla devleti idare eden, Tunus ve Yemen zamanında fethedilmesine rağmen ordunun başında hiç savaşa iştirak etmemiş, adına Edirne’de Selimiye Camii yapılan Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap : Sultan II. Selim

Soru 35: Barbaros Hayrettin Paşanın abisi olan bir denizcimiz, reisimiz vardı ki, Ege ve Akdeniz’de adını duyan Hıristiyan alemi titrerdi. Rodos Şövalyelerine esir düştüğü halde tevekkül ve cesareti ile kurtulan, İspanyol ve Cenevizlileri perişan edip Cezayir’i ele geçirerek Cezayir hükümetini kuran Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkut gibi isimlerin desteğini alan şahadetin en güzellerinden denizde şehit olan büyük reis kimdir?

Cevap : Oruç Reis

Soru 36: Minare ve bayrak direklerinin tepesindeki hilale ne denir?

Cevap : Alem

Soru 37: Bayrak, sancak taşıyan kimseye (bayraktar, sancaktara) Osmanlı da ne ad verilir?

Cevap : Alemdar

Soru 38: Osmanlı tarihinin en muzdarip padişahı olmuştur. 1922 yılında Malta’ya oradan da Hicaz’a geçmiş ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek ruhaniyeti ile görüştü. Daha sonra Hicaz’dan San Marino şehrine geldi ve ömrünü orada tamamladı. Cenazesi de yaşantısı gibi muzdarip oldu, tabutuna müslümanların halifesi yazıldı. Vasiyeti Selahattin Eyyubi türbesine gömülmekti yer olmayınca Sultan Selim Camii avlusuna defnedildi. Bir müddet sonra cami avlusundaki mezarlarda kaldırılarak park yapıldı. Mezarında bile rahat yüzü gösterilmemiş bir metrelik kabir dahi kendisine çok görülmüş olan Osmanlının son padişahı kimdir?

Cevap : Sultan Vahdettin

Soru 39: Osmanlılarda keşif yapan, tahrif veya yağma maksadıyla düşman memleket arazisine akın yapan kimseye ne denir?

Cevap : Akıncı

Soru 40: Osmanlı İmparatorluğu yıkılana kadar devlet idaresinin merkezi sayılan yere ne ad verilir?

Cevap : Babıali

Soru 41: Osmanlılarda eyaletlerin mülki ve askeri en yetkili kişisine (bugünkü valiye) ne denir?

Cevap : Beylerbeyi

Soru 42: Devlet hazinesinin bulunduğu yer veya maliye dairesine Osmanlılarda ne ad verilirdi?

Cevap : Beytülmal

Soru 44: Osmanlılarda meydana gelen dava ve uyuşmazlıkları şeriat esaslarına göre çözen ve karar veren hakime ne ad verilir?

Cevap : Kadı

Soru 45: Bozulan ve ıslahı imkansız hale gelen yeniçeri ocağını kaldıran, yerine Asakiri-i Mansurei Muhammediye adı altında yeni bir ordu kuran, ilk modern tıp okulu olan Tıphane-i Amire’yi öğretime açan, Türkiye’de yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayı’nin çıkarılmasına öncülük eden, ilk nüfus sayımını yaptıran Osmanlı sultanı kimdir?

Cevap : II. Mahmut

Soru 46: Sultan Ahmet Camisinin mimarı kimdir?

Cevap : Sedefkar Mehmet Ağa

Soru 47: Osmanlı hükümdar sülalesinin erkek evlatlarına verilen isim nedir?

Cevap : Şehzade

Soru 48: Osmanlılarda ilmiye sınıfının başında bulunan en yetkili din adamı kimdir?

Cevap : Şeyhülislam

Soru 49: Osmanlı padişahlarının imzası, nişan ve alameti olarak kullanılan sembole ne denir?

Cevap : Tuğra

Soru 50: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen en yüksek mevkisinde görev yapan yüksek rütbeli vezire ne ad verilir?

Cevap : Sadrazam

Soru 51: Osmanlıda yeniçeri ocağında görevli olan devlet askerleri kimdir?

Cevap : Kapıkulu

Soru 52: Osmanlı zamanında ilk defa Rumeli yakasına kim zamanında geçildi ve kendi adına ilk defa para bastıran padişah kimdir?

Cevap : Orhan Gazi

Soru 53: Hadimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?

Cevap : Yavuz Sultan Selim Han

Soru 54: Hadimül Müslimin (müslümanların hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?

Cevap : Sultan Abdülhamit Han

Soru 55: Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana tabi tutulan Osmanlı sultanı kimdir?

Cevap : Fatih Sultan Mehmet

Soru 56: İslam’ı Hindistan’ın içlerine kadar yayan, aralarında Biruni ve Firdevsi’nin de bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamını koruyuculuğu altına alarak Gazne’yi Orta Asya’nın en parlak kültür merkezi haline getiren, İslam dininin ateşli savunucusu Türk hükümdarı kimdir?

Cevap : Gazneli Mahmut

Soru 57: Malazgirt meydan muharebesinin kahramanıdır. Çağrı Beyin oğludur. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin ölümü ile hükümdar olmuştur. 1064 de Bizans topraklarına girmiş ve fethetmiştir. Azarbeycan, Urfa, Malazgirt’i fethetmiş, Hıristiyan ordusuyla baş etmiş, Romen Diyojeni esir etmiş ve Anadolu’yu müslümanların yurdu haline getirmiştir. Yerine oğlu Melihşah’ı yetiştirmiş ve Malazgirt zaferinden bir yıl sonra düşman komutanı tarafından hançerlenerek öldürülmüştür. Malazgirt savaşında secdeye kapanıp: “Niyetim halistir Allah’ım yardım et, sözlerimde yalan varsa kahret” demiş ve askerlerine dönerek “Burada Allah (c.c.)’dan başka Sultan yoktur. Benimle birlikte savaşmak yada savaşmamakta serbestsiniz” diyerek kefenini giyip Malazgirt’e yürüyen kahraman kimdir?

Cevap : Alparslan

Soru 58: Selçuklu vezirlerinin ünvanı veya Selçuklu hükümdarı oğullarına harp ve siyaseti öğretmek için tayin ettikleri ümeradan olan şahsa ne denir?

Cevap : Atabey

Soru 59: Türklerin ilk sultanı Süleyman Şahın oğludur. Çaka Beyin kızı ile evlendi. İznik’e yerleşip sultan oldu. Bizanslılar Türkleri yok etmek katı ile Çaka Bey ile arasını açınca öldürmek zorunda kaldı. Haçlı saldırıları karşısında Anadolu içerlerine çekilip zaman aralıklı saldırılarla önce Amasya sonra Ereğli civarında 300000 kişilik ayrı ayrı olmak üzere haçlıları perişan etti. Haçlıların Kudüs hayalini boşa çıkardı. Selçuklular bu sultan sayesinde eski güçlerine sahip oldular. 1107 yılında savaş esnasında Habur ırmağına atıyla birlikte düşüp şehit olan bu ünlü Selçuklu sultanı kimdir?

Cevap : I. Kılıçarslan

Soru 60: Selçukluların adil sultanıdır. Alparslan’ın oğludur. Karahanlılar’ın elindeki topraklarını geri aldı. Abbasi Halifesi ile akrabalık kurarak Selçuklu İmparatorluğunu İslam ülkelerinin koruyucusu yaptı. Değerli Veziri Nizamül Mülk sayesinde adaleti gerçekleştirdi ve lakabına “El Sultanül Adil” adalet sahibi sultan denildi. Zamanında Ömer Hayyam, Kaşgarlı Mahmut, İmamı Kuşeyri ve İmamı Gazali gibi alimler onun yardımını gördü. Saray işlerine kadın sokmak gibi bir hata sebebi ile bir takım fitneler onun ve vezirinin başını yemiştir. Selçukluların altın döneminin bu sultanı kimdir?

Cevap : Melik Şah

Soru 61: Selçuklu İmparatorluğunda isminden söz ettiren en büyük devlet adamıdır. Sultan Alparslan’ın veziri oldu ve 29 yıl bu görevde kaldı. Kendi adıyla anılan meşhur Nizamiye Medresesini kurdu. Melik Şahın da vezirliğini yapan ve batıl mezhep mensupları tarafından şehit edilen bu ünlü Selçuklu veziri kimdir?

Cevap : Nizamül Mülk

Soru 62: Tarihte ilk müslüman Türk devleti hangisidir ve nerede ne zamandır?

Cevap : Karahanlılar devleti, Miladi 840 yılında Türkistan’da

Soru 63: Abbasi Halifelerinin en kudretlisi ve büyüklerinden, 23 yıllık halifelik dönemi Abbasilerin en parlak dönemi olmuştur. Babası 3.Abbasi halifesi Mehdi Bin Ebu Cafer Mansur’dur. Kadısı İmamı Azam Hazretlerinin talebesi İmamı Yusuf idi. Bizans’a karşı devamlı zaferler elde etti. Zamanında Avrupa cehalet içinde yüzerken onun Frenk İmparatorluğuna gönderdiği çalar saat hayretler verdi. Onun devri Abbasilerin toprak bakımından en geniş oldukları devir oldu. Yerine oğlu Emin Bin Abbas halife oldu. Abbasiler denince ilk akla gelen bu halifenin adı nedir?

Cevap : Harun Reşit

Soru 64: Abbasi devletini kim yıktı?

Cevap : Moğollar

Soru 65: Emevi halifelerinin en büyüklerindendir. Adaleti ve dindarlığı kendisine ikinci Ömer dedirtmiştir. Zaten annesi Hz. Ömer’in torunudur. Emevilerin 8. Halifesi olup geçmiş tüm Emevi hatalarını devlet adına tekrarlanmamasına çalıştı. Babasının varlığı sebebi ile çok zengin olan hanımına “Ey Fatıma! İnsanların başında bulunduğum için açlıktan ölenleri, umutsuz hastaları, zulüm görenleri, saygıya layık ihtiyarları düşünüyorum da kıyamette benden hesap isteneceğinden korkuyorum. Sana soyundan ve kardeşlerinden kalmış olan mücevherlerin hepsini devlet hazinesine vermeni rica etsem, kabul edermisin” diyerek tüm mal varlığını hazineye aktardı. Ama yine de ölümünden sonra nankör insanlar onun devamlı özel odacığında hazineden bir şeylerin aktarıldığının dedikodusunu yaptılar. Bunlara dayanamayan hanımı odasını insanlara açınca odacıkta, bir leğen, bir ibrik, bir tespih, bir seccade (post) ve tabanı çakıl dolu bir manzara ile karşılaştılar. İlk dört halife yanında ismi zikredilen (Raşit halifelerden), Emevilerin en üstün halifesi kimdir?

Cevap : Ömer Bin Abdülaziz

Soru 66: Eyyubi Devletinin kurucusudur. Yaptığı savaşlarda Mısır, Filistin, Suriye, Hicaz ve Yemen’in tek hakimi oldu. Ölümü hiçe sayan bir komutan ve onunla birlikte canlarını fedaya hazır askerleri ile birlikte, başında İngiliz komutan Richart’ın bulunduğu haçlı ordusunu dize getirdi. Kudüs’ü kimselere vermedi. Ömrü boyunca “Ben Allah yolunun hizmetçisiyim” derdi. Haçlıların Kudüs hayalini kırması üzerine izin alarak ziyaret etmek zorunda kaldılar. Eyyubi devletinin kurucusu bu insan kimdir?

Cevap : Selahaddin Eyyubi

Soru 67: İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük komutanlar arasındadır. Allah (c.c.)’ın adını denizlerin ötesine yaymak hevesi ona İspanya’nın fethini nasip etmiştir. Emevi halifesi Abdülmelik ve I. Velit zamanında yaşadı. 7000 kişilik bir kuvvetle İspanya’nın fethine gönderildiğinde 711 yılında bu onun adı verilen boğazı karşıya geçtiğinde askerlerin hedefi daima ileri olsun diye geriye dönüş akıllarından çıkması için gemileri yaktırdı. İşte bu inançla Endülüs Emevi devletinin temelleri atıldı. İspanya’yı fethinde gemileri yakarak tanınan bu komutan kimdir?

Cevap : Tarık Bin Ziyad

Soru 68: Emevi devleti ne zaman kuruldu ve ne zaman yıkıldı?

Cevap : Hicri 41 yılında kuruldu. Ve 132 yılında yıkıldı.

Soru 69: 1995 yılı Ağustos ayında İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale Boğazını geçebilmek için karadan ve denizden şiddetli bir saldırı başlattılar. Boğazın savunma komutanı bir Alman generaldir ve hazırlamış olduğu savunma planı “bu bir savunma değil intihardır” diyen Osmanlı komutanı tarafından reddedilir. Bunun üzerine bu planı uygulamayı kabul eden M. Kemal hareket komutanlığına getirilir ve “size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diyerek, yaklaşık 250000 şehit ve 400000 gaziye mal olan Çanakkale savaşını yönetir ve bu başarısından dolayı Alman Demir Haç ödülü ile ödüllendirilir. Boğazın genel savunma komutanı olan Alman general ve onun hazırladığı savunma planını reddeden Osmanlı paşası kimdir?

Cevap : Liman Von Sanders - Fevzi Çakmak

Soru 70: I. Dünya savaşı Almanya’nın dolayısıyla Osmanlı’nın da yenilmesiyle sonuçlanınca, Osmanlı İmparatorluğu;
a-Boğazların denetiminin düşman devletlere devredilmesi,
b- Ordunun dağıtılması,
c-Ulaştırma ve haberleşmenin galip devletlere bırakılması ve Anadolu’nun işgaline zemin hazırlayan bir anlaşmayı kabul etmek zorunda bırakılır.
Bu anlaşmanın tarihi ve adını söyleyiniz?

Cevap : 30 Ekim 1918, Mondros Mütarekesi

Soru 71: Mondros mütarekesinin akabinde başlayan işgal hareketlerine karşı, halkın kendi toprağını savunmak ve zilletten kurtulmak maksadıyla tesis ettiği kurumlar nelerdir?

Cevap : Müdefa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvayı Milliye

Soru 72: İstanbul ve Anadolu işgal altında iken Osmanlıların genç subayları çeşitli vesilelerle İstanbul’da bir araya gelerek yurdun kurtarılması hususunda görüştüler. Kurtuluşun İstanbul’dan başlayacak bir hareketle mümkün olacağı görüşünde olan M. Kemal, Kazım Kara Bekir tarafından Anadolu’ya geçmesinin gerekliliği hususunda ikna edilir. Ancak Anadolu’ya geçişinin belli bir yetki ve görevle olmasını ister. Bu arada 15 Mayıs 1918 de İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir. Durumun vahameti üzerine padişah Vahdettin, M. Kemal’i 9. Ordu müfettişi olarak atar ve çok geniş bir bölgeyi denetleme, buradaki vali ve komutanlara emir verme yetkisi verir. 16 Mayıs 1918 tarihinde Bandırma vapuru ile İngiliz gemilerinin denetiminde İstanbul’dan Samsun’a hareket eder. Anadolu’da büyün hazırlıkları tamamlanmış olan ilk büyük kongreye, delegelerin büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen Kazım Kara Bekir’in büyük gayretleriyle kabul edilir ve yurdun kurtuluşu konusunda çok önemli kararların alındığı bu kongreye başkan seçilir. Bu kongre hangi kongredir ve hangi tarihler arasında yapılmıştır.

Cevap : Erzurum kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1918

Soru 73: Erzurum kongresi kurtuluş hareketinin başlangıcı sayılabilecek bir organizedir. Bu kongrede alınan çok önemli kararlar nelerdir?

Cevap : a-Ulusal sınırlarımız içindeki yurt topraklarımızın bir bütün olduğu,
b-Yurdun yabancı işgalcilere karşı savunulacağı,
c-İstanbul hükümetinin yetersizliği ve yeni bir hükümetin kurulması

Soru 74: 11 Eylül 1920 - 01 Ağustos 1922 tarihleri arasında görev yapan I. İstiklal mahkemeleri kuruluş gayesinin dışında, o dönemde ülkenin çeşitli yerlerinde oluşturan Hilafet orduları ile mücadele eder ve binlerce müslümanın katli ile sonuçlanan idam kararları verir. Bu mahkemelerin asıl kuruluş gayeleri nelerdir?

Cevap : Vatana ihanet, asker kaçakları ve buna benzer vakıalara bakmaktır.

Soru 75: 1919 ile 1920 yılları arasında, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde halkın Hilafete ve Şeriata bağlılığını temsil eden ve çok kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanmalar vuku bulur. Toplu intihar hariç katledilen insan sayısı 10000 kişi civarındadır. Meydana geldiği bölge veya öncülük eden şahısların adıyla anılan bu ayaklanmalar hangileridir?

Cevap : a- Şeyh Recep İsyanı (Sivas)
b- Şeyh Eşref İsyanı (Gümüşhane-Bayburt)
c- Bozkır İsyanı
d- Yozgat isyanı
e- Konya İsyanı

Soru 76: Son Osmanlı Mebusan Meclisinin, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan karaları benimsediğini, direniş ruhunun İstanbul’da bile ne denli güçlendiğini anlayan galip devletler, 16 Mart 1920 de fiili olarak zaten işgal altında olan İstanbul’u resmen işgal ederler. Bunun üzerine Osmanlı Mebusan üyeleri, karakol cemiyeti aracılığı ile Anadolu’ya geçerler. Erzurum ve Sivas kongreleri delegeleri son Osmanlı Mebusan meclisi üyelerinin katılımı ile I. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur. Bu meclis nerede ve ne zaman kurulmuştur?

Cevap : Ankara’da 23 Nisan 1920 de

Soru 77: 28 Nisan 1920 Azerbaycan için 70 sene sürecek kan, göz yaşı ve zulmün başlangıç tarihidir. Daha da acısı Azerbaycan parlamentosunda yaptığı bir konuşmasında “Rusların 10. ve 11.orduları gelecek, bizi (Türkiye’yi) işgalden kurtaracak, aman karşı koymayın” diyen M. Kemal’in elçisine inanarak, kendilerini işgale gelen Rus ordusunu çiçeklerle ve sevgi gösterileri ile karşılamalarıdır. Azerbaycan’a giden ve bu elçi kimdir?

Cevap : Halil Paşa

Soru 78: Erzurum kongresinin devam ettiği sıralarda İstanbul hükümeti M. Kemal’in yakalanıp İstanbul’a getirilmesi için emir verir. Buna rağmen M. Kemal Erzurum, Sivas ve hatta Ankara’da ilk günlerinde koyu bir hilafet ve saltanat savunucusu olarak görülür ve bu maksatlarla kongrelerde görevlendirilir. Ancak özel sohbetlerde çok farklı şeyler söylemektedir. Erzurum kongresinin bittiği gün Mazhar Müfit’in hatıra defterine yazdıkları, bazı şeyleri çok önceden planladığının açık delili ve kendisine karşı, İslami kaygılarla açık bir muhalefetin ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biridir. M. Kemal o gün hatıra defterine neler yazmıştır.

Cevap : a-Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacak,
b-Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacak,
c-Kadınların örtüsü kalkacaktır,
d-Fes kalkacak ve medeni devletler gibi şapka giyilecektir.

Soru 79: Dünya savaşını başlatan olay nedir?

Cevap : Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahtı Ferdinand’ın katledilmesidir.

Soru 80: İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?

Cevap : Miladi 1453 yılında

Soru 81: 1878 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Fahri olarak cami imamlığı yapardı. 31 Ekim 1919 günü müslüman hanımların başörtüsüne Ermeni ve Fransız askerleri saldırınca; “Müslüman kadının başörtüsüne uzanan eller kırılmalı dedi ve silahını ateşledi”. Bu şahıs kim?

Cevap : Sütçü İmam

Soru 82: Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasından “Dini İslam’dır” ibaresi ne zaman kaldırılmıştır?

Cevap : 1924 tarihinde

Soru 83: “İmtisali (Cahidu Fillah) oluptur niyetim. Dini İslam’ın Mücerret gayretidir gayretim.” Bu beyitler hangi Osmanlı padişahına aittir?

Cevap : Fatih Sultan Mehmet

Soru 84: Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 174 yerde teşkilatlanarak İslami esaslara göre yönetilen İmparatorluğu ve Hilafet makamını yıkan, Jön Türkler diye bilinen parti hangisidir?

Cevap : İttihat ve Terakki partisidir.

Soru 85: Fatih Sultan Mehmet’in elinin kesilmesi kararını veren kadının ismi nedir?

Cevap : Sarı Hızır Efendi

Soru 86: Tekkeler İslam kültürü tarihinde tasavvuf düşüncesinin, anlayışının ve terbiyesinin işlendiği ve yaşandığı yerlerdir. Türbeler İslam büyüklerinin kabirlerinin üzerine yapılan binalardır. Osmanlı tarihi boyunca buralar hürmeten ziyaret edilmiş, korunmuş ve sahiplenilmiştir. Halkın kederleri buralarda dindirilmiş, sıkıntıları giderilmiştir. Bu yerler Cumhuriyet tarihinde 30.11.1925 tarihinde çıkartılan bir kanunla kapatıldı. Bundan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ashabından İstanbul’da medfun olan ensardan Eyyup Sultan Hazretlerinin türbesi de nasibini almış ve müslümanların ziyaretine kapatılmıştır. Eyyup Sultan Hazretlerinin türbesi hangi tarihte tekrar ziyarete açılmıştır?

Cevap : 1 Ekim 1950

Soru 87: 1362 yılında kurulmuş, 465 sene devam etmiştir. Bazı tarihçilerin kanaatına göre tarih boyunca zannedildiği gibi başarılı olmuş bir teşkilat değildir. Padişahın etrafında bir muhafız ve ihtiyat kuvveti olmaktan başka işe yaramamış, buna mukabil devletin başına her devirde dert açmıştır. Bu kuruluşun erkan ve ulema meclisinde karar alıp, o gün neşredilen ferman Sultan Ahmet meydanında halka okunmuş ve böylece 1826 yılında tarihe karışmıştır. Bu teşkilata Osmanlılar ne ad veriyorlardı?

Cevap : Yeniçeri ocağı

Soru 88: Hilafet makamını Osmanlılara getiren II. Beyazıt’ın oğlu kimdir?

Cevap : Yavuz Sultan Selim

Soru 89: Turancılık (ırkçılık) hülyası uğruna Osmanlıyı I. Dünya savaşına sokup, İslam aleminin dağılıp sömürgeler haline gelmesine sebep olan Akif’in deyimiyle 3 beyinsiz vardı. Bunlardan birincisi Enver Paşa, ikincisi Talat Paşadır. Üçüncüsü kimdir?

Cevap : Cemal Paşa

Soru 90: 1492 yılı Amerika kıtaları için iki yönden önemlidir. Birincisi, emperyalist batı ülkeleri bu kıtayı işgal ederek oraya yerleşmişler ve zenginliklerini Avrupa’ya taşımışlardır. İkincisi ise, yerli halkın sömürülmesinin yanında katliamlara uğramış ve köleleştirilmişlerdir. Bugün bu kıtada yerliler ancak kamplarda yaşamaktadırlar. 1492 yılı Yahudiler ve Müslümanlar için de önemlidir. Aynı yıl Yahudiler Osmanlının korumasına girerek İspanya’nın zulmünden kurtulmuşlardır. Ancak İspanya müslümanları imdat istemelerine rağmen Osmanlıdan bir yardım görememiş ve küfrün keskin kılıçlarına teslim olmuşlardır. Bu tarihte Osmanlıyı yöneten padişah kimdir?

Cevap : II. Beyazıt

Tarih yorumları

  • Image Description
    Misafir
    25.10.2007

    fatih sultan mehmet köprüsü kaç yılları arasında yapılmıştır?